Ta i bruk SSL sertifikat

Du har fått bekreftelse på at SSL sertifikat er installert, hva nå?

Når vi installerer SSL sertifikat gjør vi ikke endring på selve nettsiden, slik får du sendt alle besøkende til https:// og få frem hengelåsen i nettleseren:

WordPress

Er siden din laget i wordpress anbefaler vi å ta i bruk en egen plugin som heter «Really Simple SSL»

Last ned plugin , aktiver plugin og bekreft at SSL sertifikatet er installert så vil plugin styre siden til https://

Når dette utføres vil du bli logget ut av wordpress og må logge inn på nytt for å fortsette arbeidet med nettsiden.

For andre løsninger

Er siden din laget i .html, eller selvkodet .php osv. kan du enkelt styre alle henvendelser til https:// med en .htaccess regel.

Du vil trenge FTP logindetaljer, disse finnes i kontrollpanelet vårt om du ikke har lagret dette i FTP programmet ditt allerede

Åpne ett tekstredigeringsprogramm etter eget ønske og innholdet skal være:

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]

Dokumentet skal lagres som .htaccess , alternativt kan du lagre som regel.htaccess først, og når du har lastet opp filen til webområdet ditt endre filnavnet til .htaccess

Filen skal plasseres i publiseringsmappen din sammens med de andre filene til nettsiden, typisk i mappen /www på webhotellet ditt.

Databehandleravtale

Oppdatert: 10.10.2018

I henhold til Europa-parlamentets og -rådets forordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger, og om oppheving av direktiv 95/46/EF («personvernforordningen»), samt norsk personopplysningslov som innføres som en følge av personvernforordningen og erstatter personopplysningsloven av 14. april 2000 nr. 31 («personopplysningsloven»), inngås følgende avtale mellom databehandler og behandlingsansvarlig:

Databehandler er Digital Garden AS/Uniweb.
Behandlingsansvarlig er kunden.

Innhold

 1. Avtalens hensikt
 2. Formål
 3. Databehandlers plikter
 4. Behandlingsansvarliges (Kundens) plikter
 5. Databehandlers behandling av personopplysninger
 6. Sikkerhet
 7. Bruk av underleverandører
 8. Sikkerhetsrevisjoner
 9. Avtalens varighet og tidsavgrenset behandling
 10. Endringer
 11. Ved opphør
 12. Meddelelser
 13. Lovvalg og verneting
 14. Særskilte bestemmelser

1. Avtalens hensikt

Avtalen skal sikre at personopplysninger behandles i samsvar med den behandlingsansvarliges i henhold til databehandleravtalen, herunder skal avtalen sikre at personopplysninger ikke brukes urettmessig eller kommer uberettigede i hende.

Avtalen regulerer databehandlers bruk av personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige, herunder innsamling, registrering, sammenstilling, lagring, utlevering eller kombinasjoner av disse i forbindelse med leveranse av ISP-tjenester, herunder drift og administrasjon av webhotell og e-post-tjenester.

2. Formål

Formålet med databehandlerens behandling av personopplysninger på vegne av behandlingsansvarlig, er kun å levere og administrere ISP-tjenester, herunder drift og administrasjon av webhotell og e-post-tjenester (heretter omtalt som ISP-tjenester).

Personopplysninger som overføres til databehandler kan ikke benyttes til andre formål enn drift og administrasjon av ISP-tjenester. Databehandler har ikke råderett over personopplysningene og kan ikke behandle disse til egne formål.

Databehandler garanterer at personopplysninger ikke blir brukt til markedsføring, men kun til administrasjon og levering av tjenesten.

Dersom databehandler ønsker å anvende opplysningene til andre formål enn det som opprinnelig er avtalt, må databehandler få tillatelse til dette fra behandlingsansvarlig.

3. Databehandlers plikter

Databehandler skal ikke behandle personopplysninger på andre måter enn det som følger av behandlingsansvarliges skriftlige instrukser, med mindre annet følger av lov som databehandler er underlagt. Databehandler skal i slike tilfeller underrette den behandlingsansvarlige om dette før behandlingen iverksettes, med mindre loven forbyr slik underretning av hensyn til viktige samfunnsinteresser.

Databehandleren skal orientere den behandlingsansvarlige dersom databehandleren mener en instruks er i strid med personvernforordningen eller andre bestemmelser om vern av personopplysninger eller nasjonal rett.

Databehandler plikter å gi behandlingsansvarlig tilgang all sikkerhetsdokumentasjon som er nødvendig for at behandlingsansvarlig kan kunne ivareta sine forpliktelser i henhold til personvernforordningen artikkel 5 nr. 1 bokstav f og artikkel 32-36. Databehandler plikter også å gi tilgang til som gjør det mulig for behandlingsansvarlig å vurdere om databehandler overholder vilkårene i denne avtalen. Merkostnader dette medfører for databehandler skal dekkes av den behandlingsansvarlige.

Det skal spesifiseres og gis en oversikt over hvilke personopplysninger som databehandler skal behandle på vegne av behandlingsansvarlig og hvem opplysningene gjelder. Behandlingsansvarlig har rett til tilgang til og innsyn i personopplysningene som behandles og systemene som benyttes til dette formål. Databehandler plikter å gi nødvendig bistand til å oppnå innsyn.

Databehandler forplikter seg til å den behandlingsansvarlige ved hjelp av egnede tekniske og organisatoriske tiltak, så langt det er mulig og av hensyn til behandlingens art, med å svare på henvendelser fra den registrerte med hensyn til å oppfylle den registrertes rettigheter etter personvernforordningen kapittel III.

Ved forespørsler om innsyn eller informasjon, vil databehandler bistå ved å fremlegge personopplysningene overfor den behandlingsansvarlige (slik at den behandlingsansvarlige selv kan oppfylle innsynskravet). Etter forespørsel fra behandlingsansvarlig vil databehandler utføre korrigering/sletting av spesifiserte opplysninger.

Databehandler plikter å redegjøre for lovlighetsgrunnlaget som benyttes dersom personopplysninger skal overføres til land utenfor EØS-området, for eksempel ved bruk av underleverandører eller datasentre i slike land. Overføringen av opplysninger kan baseres på EUs standardkontrakt for overføring av personopplysninger til tredjeland eller andre godkjente overføringsgrunnlag gitt i medhold av personvernforordningen artikkel 45 – 47 og artikkel 49.

4. Behandlingsansvarliges (Kundens) plikter

Den behandlingsansvarlige er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger .

Behandlingsansvarlig er databehandler dokumenterte instrukser for hvordan personopplysningene etter denne avtalen skal behandles.

Behandlingsansvarlig er ansvarlig for og forplikter seg til at det ivaretas et lovlig behandlingsgrunnlag for personopplysningene som behandles i databehandlers ISP-tjenester, og at de aktuelle behandlingene er i overensstemmelse med gjeldende lovgivning.

Behandlingsansvarlig har taushetsplikt for innsyn i sikkerhetsdokumentasjon og annen dokumentasjon som databehandler utleverer på forespørsel fra behandlingsansvarlig. Taushetsplikten gjelder også etter avtaleforholdets opphør.

Behandlingsansvarlig er selv ansvarlig for å lage, legge inn og oppdatere den informasjon som ønskes etablert på eget internettområde. Alt innhold som legges ut på tjenestemaskinen er den behandlingsansvarliges ansvar, og behandlingsansvarlig beholder selv eierskap og opphavsrett til det materialet som legges ut.

Behandlingsansvarlig er selv ansvarlig for alt materiale som legges ut på tjenestemaskinen og at lover og opphavsrettslige bestemmelser ikke blir krenket.

5. Databehandlers behandling av personopplysninger

Hovedkategorier av personopplysninger som blir lagret hos databehandler ved bruk av tjenesten:

 1. Kontaktpersoner og kontaktopplysninger
 2. Abonnementdata og -historikk
 3. Bestillingsdata og -historikk
 4. Faktura- og betalingshistorikk
 5. Logger
 6. Innloggingsinformasjon til tjenester
 7. Lagringsdata
 8. Ressursbruk og lagringsmengde
 9. Cookies

5.1 Kontaktpersoner og kontaktopplysninger

Firmanavn, fornavn, etternavn, postadresse, postnummer, sted, telefonnummer og e-postadresse.

5.2 Abonnementdata og -historikk

Bestillingsdato, utløpsdato, historikk, pris.

5.3 Bestillingsdata og -historikk

Bestillingsdato og historikk.

5.4 Faktura- og betalingshistorikk

Fakturaer og kvitteringer i ordresystem.

5.5 Logger

Logg over systemmailer, SMS som sendes ut fra databehandler, innkommende og utgående e-postkorrespondanse, handlinger som er gjennomført i kontrollpanelet og CRM-systemet, med angivelser av tidspunkt og IP-adresser. Logg over autorisert og uautorisert pålogging til tjenestene, med tidspunkt og IP-adresser.

5.6 Innloggingsinformasjon til tjenester

Krypterte brukernavn og passord for innlogging til kundesystem, e-post og webhotell (FTP).

5.7 Lagringsdata

Behandlingsansvarligs data som er lagret på databehandlers servere og i databaser.

5.8 Ressursbruk og lagringsmengde

Tjenestenes ressursbruk, lagringsmengde tjenestene benytter og webtrafikk disse genererer.

6. Sikkerhet

Databehandler skal iverksette alle egnede tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak som er nødvendig etter personvernforordningen artikkel 32.

Databehandler skal dokumentere rutiner og andre tiltak for å oppfylle disse kravene, herunder sikringstiltak for å ivareta konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. Sikkerhetstiltakene omfatter både organisatoriske, fysiske og tekniske sikkerhetstiltak. Dokumentasjonen skal være tilgjengelig på behandlingsansvarliges forespørsel.

Databehandler skal kun gi tilgang til behandlingsansvarliges personopplysninger til ansatte som er underlagt taushetsplikt og som har for tilgang. Databehandler plikter å dokumentere sine rutiner og retningslinjer for tilgangsstyring på forespørsel fra behandlingsansvarlig.

Databehandler har taushetsplikt om dokumentasjon og personopplysninger som vedkommende får tilgang til iht. denne avtalen og plikter å hindre at uautoriserte får tilgang til informasjonen. Denne bestemmelsen gjelder også etter avtalens opphør. Taushetsplikten omfatter alle ansatte hos databehandleren og tredjeparter som utfører vedlikehold eller lignende av systemer som databehandler benytter for drift eller administrasjon av ISP-tjenester, der de aktuelle personopplysninger inngår.

Databehandler skal gi sine ansatte nødvendig opplæring i hvordan behandlingsansvarliges personopplysninger skal håndteres i henhold til punktene i denne databehandleravtalen.

Databehandler plikter å loggføre all autorisert og forsøk på uautorisert bruk av ISP tjenester som omfatter de aktuelle personopplysningene. Databehandler skal oppbevare loggene i minimum 3 måneder. Behandlingsansvarlig skal på forespørsel gis tilgang til loggene.

Databehandler skal uten ugrunnet opphold varsle den behandlingsansvarlige om sikkerhetsbrudd, etter å ha blitt oppmerksom på sikkerhetsbrudd hos databehandleren selv eller hos underleverandører som behandler personopplysninger på vegne av behandlingsansvarlig. Melding om sikkerhetsbrudd skal som minimum inneholde en beskrivelse av sikkerhetsbruddet, hvilke personopplysninger som er berørt, kategorier av og omtrentlig antall registrerte som er berørt, beskrivelser av de sannsynlige konsekvenser av sikkerhetsbruddet, hvilke sikkerhetstiltak som er iverksatt for å håndtere sikkerhetsbruddet og hvilke tiltak som er etablert for å redusere eventuelle skadevirkninger som følge av sikkerhetsbruddet. Dersom ikke alle opplysninger kan gis i første melding, skal de fremlegges suksessivt så snart de foreligger slik at den behandlingsansvarlige har mulighet til å oppfylle sin varslingsplikt til Datatilsynet innen 72 timer. Behandlingsansvarlig er ansvarlig for å varsle Datatilsynet og de registrerte om sikkerhetsbruddet.

Databehandler skal holde personopplysninger fra behandlingsansvarlig forsvarlig adskilt fra personopplysninger tilhørende andre kunder. Databehandler plikter å dokumentere dette på forespørsel fra den behandlingsansvarlige.

7. Bruk av underleverandører

Databehandler skal kun benytte underleverandører (databehandlere) til behandling av personopplysninger som er skriftlig godkjent av den behandlingsansvarlige og som har bekreftet å gjennomføre egnede tekniske og organisatoriske tiltak som sikrer at behandlingen under avtalen oppfyller kravene i personvernforordningen og vern av de registrertes rettigheter. Oversikt over godkjente underleverandører på avtaletidspunktet fremgår av avtalens punkt 7.2.

Databehandleren har den behandlingsansvarliges til å bruke andre databehandlere (underleverandører). Databehandleren skal likevel underrette den behandlingsansvarlige ved eventuelle planer om å skifte ut eller bruke nye databehandlere. Den behandlingsansvarlige skal motta slik underretning minimum 4 uker før endringen trer i kraft. Den behandlingsansvarlige skal ha mulighet til å motsette seg endringene, og skal meddele databehandleren om dette senest 2 uker etter underretningen er mottatt.

Databehandler plikter å inngå egne databehandleravtaler med underleverandører som sikrer at underleverandører pålegges å ivareta alle forpliktelser som databehandleren selv er underlagt i henhold til denne avtalen.

Dersom underleverandører ikke oppfyller sine forpliktelser med hensyn til kravene i avtalen og vern av personopplysninger, har databehandler det fulle ansvaret overfor den behandlingsansvarlige for underleverandørens oppfyllelse av forpliktelsene etter denne avtalen.

7.1 Overføring til utlandet

Personopplysninger, som behandles av databehandler på vegne av den behandlingsansvarlige, kan bli overført eller gjort tilgjengelig for mottakere (underleverandører) i land utenfor EU/EØS-området (tredjeland) i den grad det er nødvendig for å levere og administrere ISP-tjenestene.

Ved slik overføring plikter databehandler å benytte godkjente overføringsgrunnlag gitt i medhold av personvernforordningen artikkel 45 – 47 og artikkel 49. Denne bestemmelsen gjelder også sikkerhetskopier (back-up) av personopplysninger som databehandler behandler på vegne av behandlingsansvarlig. I den grad overføringsgrunnlaget er EUs standardavtale, gir behandlingsansvarlig med dette fullmakt til databehandleren til å inngå slik standardavtale på den behandlingsansvarliges vegne.

7.2 Oversikt over underleverandører

Behandlingsansvarlig har ved avtalens inngåelse godkjent at databehandler benytter følgende underleverandører:

 1. Phonero
 2. Vianett
 3. Stripe.com
 4. ZenDesk Inc
 5. GlobalSign
 6. Buypass AS
 7. RRP Proxy
 8. Norid AS
 9. Nic.se
 10. Akeo AS
 11. Alektum Inkasso
 12. Excentia Services AS
 13. Enter Revisjon AS
 14. Den Norske Bank (DnB)
 15. Sosiale medier
 16. DK Hostmaster A/S
 17. NIC.AS (.as-domener)
 18. ISNIC (.is-domener)
 19. Drip.com, Avenue 81, Inc. d/b/a LeadPages

7.2.1 Phonero

Digital Garden utleverer ingen personopplysninger til Phonero, men i rollen som leverandør av teletjenester registrerer de alle innkommende samtaler til vårt kundesenter eller til våre ansatte. Phonero har konsesjon fra Datatilsynet til å lagre og behandle data som registreres, behandler dataene i henhold til krav fastsatt i lov eller av offentlig myndighet, og er behandlingsansvarlig hva gjelder behandlingen av:
 • Telefonnummer

Data som samles inn om kundene lagres i 3 måneder og slettes automatisk av Phonero.

7.2.2 ViaNett AS

Digital Garden utleverer ingen personopplysninger til ViaNett AS, men i rollen som leverandør av SMS tjenester logger de alle utgående SMS til våre kunder. ViaNett er behandlingsansvarlig hva gjelder behandlingen av:

 • Telefonnummer

Ustrukturerte data i SMS logges ikke av ViaNett. Alle meldingstekster blir sladdet ved at teksten endres til «Content removed for security reasons».

 • Mobilleverandør

Data som samles inn om kundene lagres i 6 måneder og slettes automatisk av ViaNett AS. .

7.2.3 Stripe.com

Digital Garden utleverer personopplysninger til Stripe.com, hvor behandlingsgrunnlaget er å oppfylle en avtale om betaling med debet-/kredittkort. Stripe.com er behandlingsansvarlig hva gjelder behandlingen av:

 • Kundenavn
 • E-postadresse
 • Kundenummer
 • Kortnummer (vises kun på maskert form for Digital Garden)
 • Hvilket land kortet er utsted i
 • Utløpsdato på kort
 • Hvilket type kort det er
 • Beløp som trekkes av kortet
 • Betalingshistorikk

Data oppbevares i 5 år i henhold til Regnskapslovens krav til oppbevaringstid. Etter 5 år slettes data på forespørsel fra Digital Garden.

Ved betaling med debet-/kredittkort lagres dine kortopplysninger hos Stripe, som er PCI DSS-sertifisert. Fullstendig kortinformasjon er ikke tilgjengelig overfor DIGITAL GARDEN AS når du kjøper en tjeneste av oss med ditt kort. Vi lagrer ingen deler av kortnummeret i våre systemer – bare en referanse til transaksjonen i Stripe sine systemer for å kunne markere en faktura i regnskapssystemet som betalt.

7.2.4 ZenDesk Inc

Digital Garden utleverer ingen personopplysninger til ZenDesk Inc, men i rollen som leverandør av ticket-system logges inngående og utgående e-postkorrespondanse og chat. ZenDesk Inc er behandlingsansvarlig hva gjelder behandlingen av:

 • Kundenummer
 • Kundenavn
 • E-post
 • Ip-adresse
 • Nettleserversjon

Ustrukturerte data i chat og e-post logges av ZenDesk. All informasjon som registreres, genereres og lagres i forbindelse med chat og epostkorrespondanse med vår kundeservice lagres på servere som er eiet og driftet av Zendesk Inc.

Ved å kontakte kundeservice skriftlig på e-post eller chat samtykker du til at personopplysninger blir overført til, og behandlet i, USA.
Zendesk Inc Privacy Shield-sertifisering finner du her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TOjeAAG&status=Active

Data oppbevares i 3 år for å kunne dokumentere forhold som er relevante i kundeforholdet i henhold til den alminnelige foreldelsesfrist (Foreldelsesloven § 2)

7.2.5 GlobalSign

Digital Garden utleverer personopplysninger til GlobalSign, hvor behandlingsgrunnlaget er å oppfylle en avtale om leveranse av SSL-sertifikater. GlobalSign er behandlingsansvarlig hva gjelder behandlingen av:

 • Domenenavn

og hvis leveransen gjelder Organisasjonsvalidert SSL eller Extended Validation SSL gjelder også behandlingen av:

 • Organisasjonsnummer
 • Organisasjonsnavn
 • Land
 • Poststed og postnummer
 • Organisasjonsform

Data oppbevares så lenge tjenesten er aktiv.

7.2.6 BuyPass

Digital Garden utleverer personopplysninger til BuyPass, hvor behandlingsgrunnlaget er å oppfylle en avtale om leveranse av SSL-sertifikater. BuyPass er behandlingsansvarlig hva gjelder behandlingen av:

 • Domenenavn

og hvis leveransen gjelder Organisasjonsvalidert SSL eller Extended Validation SSL gjelder også behandlingen av:

 • Organisasjonsnummer
 • Organisasjonsnavn
 • Land
 • Poststed og postnummer
 • Organisasjonsform
Data oppbevares så lenge tjenesten er aktiv.

7.2.7 RRP Proxy

Personopplysninger som hentes inn i forbindelse med registrering av domenenavn vil bli lagret hos registrar for det aktuelle toppnivået, og publisert i WHOIS i tråd med vår tjenesteavtale, og gjeldende regelverk for det aktuelle toppnivået, som du godtar ved registrering av domenenavnet. Det er i de aller fleste tilfeller ikke mulig å levere domenenavn til deg som sluttbruker uten gyldig navn, postadresse, telefonnummer og e-postadresse.

Digital Garden utleverer personopplysninger til RRP Proxy, hvor behandlingsgrunnlaget er å oppfylle en avtale om registrering av internasjonale domenenavn. RRP Proxy er behandlingsansvarlig hva gjelder behandlingen av:

 • Domenenavn
 • E-post
 • Navn
 • Gateadresse og nummer
 • Poststed og postnummer
 • Telefonnummer
 • Land

Alle opplysningene over publiseres i WHOIS, som er en offentlig database som opplyser om hvem som eier domenenavn. Digital Garden kan tilby skjult WHOIS, og kan fås på forespørsel til post@digitalgarden.no før domenenavnet registreres.

Data oppbevares så lenge domenenavnet står registrert på kunden. Domene kan slettes umiddelbart for de fleste toppnivådomener ved å kontakte post@digitalgarden.no.

7.2.8 Norid AS

Digital Garden utleverer personopplysninger til NORID, hvor behandlingsgrunnlaget er å oppfylle en avtale om registrering av .NO eller .PRIV.NO domenenavn. NORID er behandlingsansvarlig hva gjelder behandlingen av:

 • Domenenavn
 • Organisasjonsnavn og organisasjonsnummer for bedrifter
 • PID-nummer for privatpersoner
 • E-post
 • Navn
 • Gateadresse og nummer
 • Poststed og postnummer
 • Telefonnummer
 • Land

Opplysningene over publiseres i WHOIS, som er en offentlig database som opplyser om hvem som eier domenenavn. Hvilken informasjon som vises offentlig er forskjellig om abonnenten er en organisasjon, et enkeltpersonforetak eller en privatperson.

Organisasjon:

 • Organisasjonsnavn og organisasjonsnummer
 • E-postadresse
 • Postadresse
 • «Norge»
 • Telefonnummer

Enkeltpersonforetak:

 • Organisasjonsnavn og organisasjonsnummer
 • E-postadresse
 • «Norge»

Privatperson

 • E-postadresse
 • «Norge»

Data oppbevares så lenge domenenavnet står registrert på kunden. Domene kan slettes umiddelbart ved å kontakte post@digitalgarden.no.

7.2.9 NIC.SE

Digital Garden utleverer personopplysninger til NIC.SE, hvor behandlingsgrunnlaget er å oppfylle en avtale om registrering av .SE eller .NU domenenavn. NIC.SE er behandlingsansvarlig hva gjelder behandlingen av:

 • Domenenavn
 • Organisasjonsnavn
 • E-post
 • Navn
 • Gateadresse og nummer
 • Poststed og postnummer
 • Telefonnummer
 • Land

Alle opplysningene over publiseres i WHOIS, som er en offentlig database som opplyser om hvem som eier domenenavn.

Data oppbevares så lenge domenenavnet står registrert på kunden. Domene kan slettes umiddelbart ved å kontakte post@digitalgarden.no.

7.2.10 Akeo AS

Digital Garden utleverer personopplysninger til Akeo AS, hvor behandlingsgrunnlaget er å oppfylle en avtale om å levere e-posttjenester på Exchange og Nettkontor. Akeo AS er behandlingsansvarlig hva gjelder behandlingen av:

 • Domenenavn
 • E-post
 • Navn

Data oppbevares så lenge e-postkontoen er aktiv + 30 dager etter grunnet backup av tjenesten. Alle data lagres i Norge på datasenteret til Akeo i Oslo.

7.2.11 Alektum Inkasso AS

Digital Garden utleverer personopplysninger til Alektum Inkasso AS, hvor behandlingsgrunnlaget er å oppfylle en avtale om å få betalt for tjenestene som leveres. Alektum Inkasso AS er behandlingsansvarlig hva gjelder behandlingen av:

 • Kundenavn
 • Telefonnummer
 • E-postadresse
 • Kundeummer

Data oppbevares i 5 år i henhold til Regnskapslovens krav til oppbevaringstid. Etter 5 år slettes data på forespørsel fra Digital Garden.

7.2.12 Excentia Services AS

Digital Garden utleverer personopplysninger til Excentia Services AS, hvor behandlingsgrunnlaget er å oppfylle alle krav som finnes i Regnskapsloven gjennom sin rolle som regnskapsfører. Excentia Services er behandlingsansvarlig hva gjelder behandlingen av:

 • Kundenavn
 • Organisasjonsnavn
 • PID-nummer for privatpersoner
 • Gateadresse og nummer
 • Poststed og postnummer
 • E-postadresse
 • Telefonnummer
 • Kundeummer
 • Kontonummer
 • Betalingshistorikk

Data oppbevares i 5 år i henhold til Regnskapslovens krav til oppbevaringstid. Etter 5 år slettes data på forespørsel fra Digital Garden.

7.2.13 Enter Revisjon AS

Digital Garden utleverer personopplysninger til Enter Revisjon, hvor behandlingsgrunnlaget er å oppfylle alle krav som finnes i Revisorloven gjennom sin rolle som revisor. Enter Revisjon er behandlingsansvarlig hva gjelder behandlingen av:

 • Kundenavn
 • Organisasjonsnavn
 • PID-nummer for privatpersoner
 • Gateadresse og nummer
 • Poststed og postnummer
 • E-postadresse
 • Telefonnummer
 • Kundeummer
 • Kontonummer
 • Betalingshistorikk

Data oppbevares i 5 år i henhold til Regnskapslovens krav til oppbevaringstid. Etter 5 år slettes data på forespørsel fra Digital Garden.

7.2.14 Den Norske Bank (DnB)

Digital Garden utleverer personopplysninger til DnB, hvor behandlingsgrunnlaget er å oppfylle kravene i tjenestevilkårene. DnB er behandlingsansvarlig hva gjelder behandlingen av:

 • Kundenavn
 • Gateadresse og nummer
 • Postadresse og postnummer
 • Kontonummer
 • OCR
 • Innbetalt beløp

Data oppbevares i 5 år i henhold til Regnskapslovens krav til oppbevaringstid. Etter 5 år slettes data på forespørsel fra Digital Garden.

7.2.15 Sosiale medier

Digital Garden er representert på Facebook, LinkedIn, Twitter og Google+. Personopplysninger som kundene selv deler i sosiale medier via våre sider slettes ikke automatisk, men kunden kan når som helst slette sine poster. Hvis opplysningene som deles i sosiale medier inneholder sensitive personopplysninger, passord, eller på noen som helst måte setter kunden i dårlig lys, så er ansatte hos Digital Garden instruert i å slette denne informasjonen så snart de blir gjort oppmerksomme på den.

7.2.16 DK Hostmaster A/S

Digital Garden utleverer personopplysninger til DK Hostmaster A/S, hvor behandlingsgrunnlaget er å oppfylle en avtale om registrering av .DK domenenavn. DK Hostmaster A/S er behandlingsansvarlig hva gjelder behandlingen av:

 • Domenenavn
 • Organisasjonsnavn for bedrifter
 • E-post
 • Navn
 • Gateadresse og nummer
 • Poststed og postnummer
 • Telefonnummer
 • Land

Alle opplysningene over publiseres i WHOIS, som er en offentlig database som opplyser om hvem som eier domenenavn. I henhold til lovgivningen i Danmark vises også private personopplysninger via WHOIS.

Data oppbevares så lenge domenenavnet står registrert på kunden. Domene kan slettes umiddelbart ved å kontakte post@digitalgarden.no.

7.2.17 NIC.AS (.as-domener)

Digital Garden utleverer personopplysninger til NIC.AS, hvor behandlingsgrunnlaget er å oppfylle en avtale om registrering av .AS domenenavn. NIC.AS (.as-domener) er behandlingsansvarlig. hva gjelder behandlingen av:

 • Domenenavn
 • Organisasjonsnavn
 • E-post
 • Navn
 • Gateadresse og nummer
 • Poststed og postnummer
 • Telefonnummer
 • Land

Alle opplysningene over publiseres i WHOIS, som er en offentlig database som opplyser om hvem som eier domenenavn.

Data oppbevares så lenge domenenavnet står registrert på kunden. Domene kan slettes umiddelbart ved å kontakte post@digitalgarden.no.

7.2.18 ISNIC (.is-domener)

Digital Garden utleverer personopplysninger til ISNIC, hvor behandlingsgrunnlaget er å oppfylle en avtale om registrering av .IS domenenavn. ISNIC er behandlingsansvarlig. hva gjelder behandlingen av:

 • Domenenavn
 • Organisasjonsnavn
 • E-post
 • Navn
 • Gateadresse og nummer
 • Poststed og postnummer
 • Telefonnummer
 • Land

Alle opplysningene over publiseres i WHOIS, som er en offentlig database som opplyser om hvem som eier domenenavn.

Data oppbevares så lenge domenenavnet står registrert på kunden. Domene kan slettes umiddelbart ved å kontakte post@digitalgarden.no.

7.2.19 Drip.com, Avenue 81, Inc. d/b/a LeadPages

Drip.com brukes for e-postmarkedsføring, samt sende ut massemail til kundebasen med produktinformasjon, tilbud og driftsmeldinger. Digital Garden utleverer personopplysninger til Drip.com, Avenue 81, Inc. d/b/a LeadPages, hvor behandlingsgrunnlaget innhentes via samtykke (Artikkel 6(1)(a)). Hvis samtykke ikke er innhentet, vil Drip.com ikke motta personopplysninger fra Digital Garden. Drip.com er behandlingsansvarlig. hva gjelder behandlingen av:

 • E-post

Personopplysningene lagres så lenge samtykket er aktivt, og slettes når samtykket trekkes. Link for å slette samtykke ligger ved alle e-postene som sendes ut fra Drip.

8. Sikkerhetsrevisjoner

Databehandler skal jevnlig gjennomføre sikkerhetsrevisjoner for systemer og lignende som omfattes av denne avtalen, herunder sikring mot uautorisert tilgang, spredning, endring, skade, ødeleggelse eller utilgjengelighet. Behandlingsansvarlig skal gis tilgang til revisjonsrapportene.

Dersom en uavhengig tredjepart gjennomfører sikkerhetsrevisjon hos databehandleren, skal behandlingsansvarlig informeres om dette og ha tilgang til revisjonsrapportene.

Dersom behandlingsansvarlig , herunder inspeksjon sammen med databehandler, skal databehandler bistå med dette. Kostnader som påløper ved gjennomføring av revisjon dekkes av behandlingsansvarlig i sin helhet.

9. Avtalens varighet og tidsavgrenset behandling

Avtalen gjelder så lenge databehandler behandler personopplysninger på vegne av behandlingsansvarlig, frem til den dato levering av tjenesten opphører eller databehandleravtalen sies opp.

Ved brudd på denne avtale, personopplysningsloven eller GDPR kan behandlingsansvarlig pålegge databehandler å stoppe den videre behandlingen av opplysningene med øyeblikkelig virkning.

Avtalen kan sies opp av begge parter med en gjensidig frist på 3. mnd, jf. punkt 11 i denne avtalen.

10. Endringer

Databehandleravtalen kan endres ved nødvendig behov, for eksempel ved endringer i gjeldende lovverk, rettspraksis eller endringer i tjenesten som krever endringer i denne databehandleravtalen.

Databehandler vil meddele endringer skriftlig til kontaktpersonen som er oppgitt på kundeforholdet. Endringer iverksettes 14 dager etter at meddelelsen ble sendt ut, og regnes som akseptert dersom innsigelser ikke er skriftlig fremsatt innen denne fristen. Dersom behandlingsansvarlig har innsigelser, vil endringene først tre i kraft fra fornyelse av første tjeneste hos databehandleren.

11. Ved opphør

Ved opphør av denne avtalen, eller hvis tjenesten opphører å eksistere, plikter databehandler å tilbakelevere alle personopplysninger som er mottatt på vegne av den behandlingsansvarlige og som omfattes av denne avtalen. Behandlingsansvarlig bestemmer hvordan tilbakelevering av opplysningene skal skje. Databehandler skal slette eller forsvarlig destruere alle dokumenter, data, disketter, cd-er mv, som inneholder opplysninger som omfattes av avtalen. Sletteplikten gjelder også for eventuelle sikkerhetskopier.

Databehandler skal slette logger om brukers aktivitet, kundeforhold samt andre digitale spor etter de frister som pålegges av den behandlingsansvarlige.

Databehandler skal skriftlig dokumentere at sletting og eller destruksjon er foretatt i henhold til avtalen innen rimelig tid etter avtalens opphør. Kostnader for tilbakelevering, destruksjon og dokumentasjon skal dekkes av behandlingsansvarlig.

12. Meddelelser

Meddelelser etter denne avtalen skal sendes skriftlig til kontaktpersonen som er oppgitt på kundeforholdet. Du kan når som helst endre kontaktopplysningene ved å logge deg på kontrollpanelet.

13. Lovvalg og verneting

Avtalen er underlagt norsk rett og partene vedtar Tønsberg tingrett som verneting. Dette gjelder også etter opphør av avtalen.

14. Særskilte bestemmelser

Databehandler forplikter seg til å bistå behandlingsansvarlig med å sikre overholdelse av artikkel 32 – 36, så langt det er mulig med hensyn til behandlingens art og den informasjonen som er tilgjengelig for databehandleren. Databehandler skal herunder bistå med å utrede konsekvensene ved bruk av tjenester/teknologier som representerer en særlig høy risiko for personvernet.

Kostnader til oppfyllelse av bistandsplikten dekkes av den behandlingsansvarlige.

Databehandler forplikter seg til å bistå i dialog med Datatilsynet der personvernrisikoen (avdekket gjennom konsekvensutredning) vanskelig lar seg håndtere på en hensiktsmessig måte. Det henvises til at Datatilsynet har en liste over tjenester/teknologier hvor det er nødvendig å utrede personvernkonsekvensene før de tas i bruk.

Hvordan flytte domene fra annen registrar til Uniweb

Å flytte domene fra en annen registrar til Uniweb er enkelt, her er trinnene som må følges.

Ta først kontakt med din nåværende registrar for å kansellere domenet ditt, om domenet har DNSSEC anbefales det å få fjernet dette samtidig. Be om å få tilsendt autorisasjonskoden for domenet ditt. Skal du flytte ett internasjonalt domene er det viktig at flyttelås / transfer lock oppheves.

Så kan du logge inn i vårt kontrollpanel

Naviger til «Mine tjenester» – «Domener» – «+ Legg til domene» – «Flytt domene til oss»

cp-flytt-domene

Du blir så sendt til skjema for å bestille selve flyttingen til Uniweb. Søk opp domenet eller domenene du ønsker å flytte til oss. Huk av for at du er rettmessig eier av domene og trykk på «Til handlekurven» når du er klar med din bestilling.

cp-flytt-domene-1

 

Videre i bestillingen vil du få tilbud om å bestille Webhotell, E-postpakke og SSL sertifikat. Disse tjenestene kan også aktiveres ved behov via vårt kontrollpanel når flyttingen er gjennomført.

Når bestillingen er fullført kommer siste del for å fullføre flyttingen. I kontrollpanelet vil du se en indikator i høyre hjørne som viser at en bestilling behøver oppfølgning.

flytting-til-uniweb-4

Trykk på «Behandle»

flytting-til-uniweb-5

Skriv inn autorisasjonskoden fra din nåværende registrar, eller en engangskode som kan utløses fra vårt kontrollpanel, denne vil sendes til registrert e-postadresse knyttet til domenet hos Norid.

flytting-til-uniweb-6

Flyttingen til Uniweb skal nå være komplett gitt at ikke en feil har oppstått i prosessen, skulle du få en feilmelding i forbindelse med flyttingen er det bare å ta kontakt med support. Send eventuelt gjerne med Autorisasjonskode eller Engangskode i henvendelsen så vil vi fullføre bestillingen for deg om nødvendig.

 

 

Personvernerklæring

Oppdatert: 12.06.2018

Når du blir kunde hos Digital Garden AS, eller benytter noen av våre tjenester, gir du oss samtidig tilgang til opplysninger om deg. Her kan du lese hvilke opplysninger vi samler inn og hva de benyttes til. Denne erklæringen gjelder for alle tjenester som eies og tilbys av Digital Garden AS og beskriver hvilke personopplysninger vi samler inn ved besøk på våre nettsider, bruk av våre produkter og tjenester og hvordan vi behandler disse.

Innhold

1.0 Hva er personopplysninger?

Når du besøker våre nettsider lagres informasjon om nettlesertype, hvilken type enhet du bruker, internettaksessleverandør (ISP), henvisningssider, utgangssider, ditt operativsystem, dato/klokkeslett for besøk, navigasjons- og klikkdata, IP-adresse og andre brukeropplysninger som en del av tjenesteanalysen vår. Disse dataene blir ikke koblet til andre opplysninger vi samler inn om deg, og er anonyme.

Når du blir kunde hos oss samler vi inn personopplysninger som fullt navn, bosted, telefonnumre og e-postadresse. Opplysninger om hvordan du bruker våre tjenester anses også som personopplysninger.

Vi bruker også cookies (informasjonskapsler) på våre nettsider i markedsføringsøyemed, for at besøksstatistikken skal være pålitelig og for å bedre funksjonaliteten på våre sider. For informasjon om cookies, og hvordan disse brukes, vennligst se vår policy for cookies.

Ved å kjøpe og bruke Digital Garden AS sine produkter og tjenester bekrefter du å ha lest, forstått, og samtykker til innholdet i denne erklæringen.

2.0 Regler for håndtering av personopplysninger

Digital Garden AS er såkalt behandlingsansvarlig for håndtering av alle personopplysninger som samles inn gjennom våre tjenester, samt alle tekniske tjenester som berører bestilling, avbestilling, administrasjon av tjenester, innlogging og datalagring. Det betyr at vi følger personopplysningsloven og EUs personvernsforordning GDPR, og innebærer at vi er ansvarlige for å definere formålene med behandling av personopplysninger.

Når du som kunde lar oss formidle personopplysninger til andre, som våre underleverandører, vil disse ha et selvstendig ansvar for videre behandling av opplysningene.

Personopplysninger hentes inn for at Digital Garden AS skal kunne utføre de oppgaver og tjenester vi er pålagt å utføre i henhold til lov, forskrift og/eller avtale med kunden. Behandling av personopplysningene skjer innenfor rammen av til enhver tid gjeldende lov og forskrift.

Personopplysningene kan utleveres til tredjepart som Digital Garden AS samarbeider med, så vel innenfor som utenfor EØS- og EU-området for at vi skal kunne utføre de oppgaver og tjenester vi er pålagt å utføre i henhold til lov, forskrift og/eller avtale, og i tråd med denne personvernserklæringen.

Dersom det foreligger lovbestemt opplysningsplikt overfor offentlig myndighet vil registrerte personopplysninger bli overlevert i henhold til myndighetenes krav.

Merk at behandling av personopplysninger i relasjon til spesifikke tjenester og produkter kan være regulert i egne avtaler som er tilgjengeliggjort i vår tjenesteavtale. Dette gjelder i særdeleshet, men er ikke nødvendigvis begrenset til, eierskap tilknyttet domenenavn og informasjonen som må registreres i WHOIS.

2.1 Innsyn og endringer

Du har til enhver tid krav på innsyn i de opplysninger som er registrert. Du kan til enhver tid se og redigere dine personopplysninger i vårt kontrollpanel samt få innsyn i hvilken skriftlig kommunikasjon som har foregått.

Du kan kontakte vår kundeservice dersom du ønsker innsyn i data vi har lagret tilknyttet din bruk av våre tjenester. Vi vil i slike tilfeller besvare henvendelsen din så snart som mulig innenfor ordinær kontortid.

2.2 Oppbevaring, logging og sletting

Vi lagrer ikke personopplysninger lenger og i større grad enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen, med mindre det er lovpålagt.

Dette lagres vedrørende din aktivitet når du bruker våre tjenester:

 • Ved bestilling/opprettelse av tjenester: IP-adressen lagres og logges i vårt egenutviklede kundesystem. Opplysningene slettes på direkte forespørsel.
 • Ved avbestilling/sletting av tjenester: IP-adressen lagres og logges i vårt egenutviklede CRM-system. Opplysningene slettes på direkte forespørsel.
 • Pålogginger til e-postkonto: Tidspunkt, brukernavn og IP-adresse lagres i 21 dager.
 • Pålogginger til FTP-server: Tidspunkt, brukernavn og IP-adresse lagres i 21 dager.
 • Pålogginger til databaseserver: Tidspunkt, brukernavn og IP-adresse lagres i 21 dager.
 • Navigasjon på våre nettsider: Tidspunkt, IP-adresse, ulike typer nettleserdata, navigasjonsmønster og enhetsdata lagres i logger hos Google.

Digital Garden AS lagrer personopplysninger om kunder i henhold til den enhver tid gjeldende lovgivning og har omfattende rutiner for sletting, identifisering og anonymisering av personopplysninger. Du kan selv be om å få fjernet lagrede opplysninger.

Når du sletter eller sier opp tjenester vil noen personopplysninger, først og fremst kontaktopplysningene dine, bestillings- og fakturahistorikk og kopi av korrespondanse, forbli i vårt register i den utstrekning det er nødvendig for å beskytte juridiske rettigheter eller lovgivningsmessige krav til dokumentasjon, eksempelvis regnskapsdokumentasjon.

2.3 Dataportabilitet

Som kunde har du rett til å kunne ta med deg dine personopplysninger fra oss i et gyldig, maskinlesbart format.

2.4 Behandlingsansvarlig

Digital Garden AS (Orgnr. 984106211)
Ørsnesalléen 17
3120 Nøtterøy

Telefon: +47 333 33 863
E-post: post@digitalgarden.no

Kontaktperson: Daglig leder, Stian Andreassen
Telefon: +47 333 33 863
E-post: personvern@digitalgarden.no

3.0 Hvilke personopplysninger samler vi?

Hovedkategorier av personopplysninger som blir lagret hos oss ved bruk av tjenester:

 1. Kontaktpersoner og kontaktopplysninger
 2. Abonnementdata og -historikk
 3. Bestillingsdata og -historikk
 4. Faktura- og betalingshistorikk
 5. Logger
 6. Innloggingsinformasjon til tjenester.
 7. Lagringsdata
 8. Ressursbruk og lagringsmengde
 9. Cookies

3.0.1 Kontaktpersoner og kontaktopplysninger

Firmanavn, fornavn, etternavn, postadresse, postnummer, sted, telefonnummer og e-postadresse.

3.0.2 Abonnementdata og -historikk

Bestillingsdato, utløpsdato, historikk, pris.

3.0.3 Bestillingsdata og -historikk

Bestillingsdato og historikk.

3.0.4 Faktura- og betalingshistorikk

Fakturaer og kvitteringer i ordresystem.

3.0.5 Logger

Logg over systemmailer, SMS som sendes ut fra databehandler, innkommende og utgående e-postkorrespondanse, handlinger som er gjennomført i kontrollpanelet og CRM-systemet, med angivelser av tidspunkt og IP-adresser. Logg over autorisert og uautorisert pålogging til tjenestene, med tidspunkt og IP-adresser.

3.0.6 Innloggingsinformasjon til tjenester

Krypterte brukernavn og passord for innlogging til kundesystem, e-post og webhotell (FTP).

3.0.7 Lagringsdata

Behandlingsansvarligs data som er lagret på databehandlers servere og i databaser.

3.0.8 Ressursbruk og lagringsmengde

Tjenestenes ressursbruk, lagringsmengde tjenestene benytter og webtrafikk disse genererer.

3.0.9 Cookies

Informasjonskapsler ved besøk på Uniweb.no. Se https://www.uniweb.no/support-artikler/uniweb-cookies/

3.0.10 Tillegg

– Vi lagrer/samler meldinger du sender inn til oss via kundestøttesystemet eller på e-post.

– Vi lagrer/samler omtaler eller andre tilbakemeldinger du gir gjennom tjenestene våre, herunder på sosiale medier.

Alle opplysninger samles inn for å kunne levere tjenestene du bestiller hos oss, samt for å kunne gi deg tilfredsstillende oppfølging, god funksjonalitet og for å fakturere tjenestene.

3.1 Våre underleverandører

Underleverandører behandler visse opplysninger om deg som kunde, i de tilfeller underleverandøren utfører oppgaver eller arbeid på våre vegne. Vi deler ikke eller selger ikke personopplysninger for markedføringsformål til andre selskaper.

Her følger en oversikt over underleverandører hvor dine personopplysninger er berørt:

 1. Phonero
 2. Vianett
 3. Stripe.com
 4. ZenDesk Inc
 5. GlobalSign
 6. Buypass AS
 7. RRP Proxy
 8. Norid AS
 9. Nic.se
 10. Akeo AS
 11. Alektum Inkasso
 12. Excentia Services AS
 13. Enter Revisjon AS
 14. Den Norske Bank (DnB)
 15. Sosiale medier
 16. DK Hostmaster A/S
 17. NIC.AS (.as-domener)
 18. ISNIC (.is-domener)
 19. Drip.com, Avenue 81, Inc. d/b/a LeadPages
 20. Advokathuset Horten AS (juridisk rådgivning)

3.1.1 Phonero

Digital Garden utleverer ingen personopplysninger til Phonero, men i rollen som leverandør av teletjenester registrerer de alle innkommende samtaler til vårt kundesenter eller til våre ansatte. Phonero har konsesjon fra Datatilsynet til å lagre og behandle data som registreres, behandler dataene i henhold til krav fastsatt i lov eller av offentlig myndighet, og er behandlingsansvarlig hva gjelder behandlingen av:
 • Telefonnummer

Data som samles inn om kundene lagres i 3 måneder og slettes automatisk av Phonero.

3.1.2 ViaNett AS

Digital Garden utleverer ingen personopplysninger til ViaNett AS, men i rollen som leverandør av SMS tjenester logger de alle utgående SMS til våre kunder. ViaNett er behandlingsansvarlig hva gjelder behandlingen av:

 • Telefonnummer

Ustrukturerte data i SMS logges ikke av ViaNett. Alle meldingstekster blir sladdet ved at teksten endres til «Content removed for security reasons».

 • Mobilleverandør

Data som samles inn om kundene lagres i 6 måneder og slettes automatisk av ViaNett AS. .

3.1.3 Stripe.com

Digital Garden utleverer personopplysninger til Stripe.com, hvor behandlingsgrunnlaget er å oppfylle en avtale om betaling med debet-/kretittkort. Stripe.com er behandlingsansvarlig hva gjelder behandlingen av:

 • Kundenavn
 • E-postadresse
 • Kundeummer
 • Kortnummer (vises kun på maskert form for Digital Garden)
 • Hvilket land kortet er utsted i
 • Utløpsdato på kort
 • Hvilket type kort det er
 • Beløp som trekkes av kortet
 • Betalingshistorikk

Data oppbevares i 5 år i henhold til Regnskapslovens krav til oppbevaringstid. Etter 5 år slettes data på forespørsel fra Digital Garden.

Ved betaling med debet-/kredittkort lagres dine kortopplysninger hos Stripe, som er PCI DSS-sertifisert. Fullstendig kortinformasjon er ikke tilgjengelig overfor DIGITAL GARDEN AS når du kjøper en tjeneste av oss med ditt kort. Vi lagrer ingen deler av kortnummeret i våre systemer – bare en referanse til transaksjonen i Stripe sine systemer for å kunne markere en faktura i regnskapssystemet som betalt.

3.1.4 ZenDesk Inc

Digital Garden utleverer ingen personopplysninger til ZenDesk Inc, men i rollen som leverandør av ticket-system logges inngående og utgående e-postkorrespondanse og chat. ZenDesk Inc er behandlingsansvarlig hva gjelder behandlingen av:

 • Kundenummer
 • Kundenavn
 • E-post
 • Ip-adresse
 • Nettleserversjon

Ustrukturerte data i chat og e-post logges av ZenDesk. All informasjon som registreres, genereres og lagres i forbindelse med chat og epostkorrespondanse med vår kundeservice lagres på servere som er eiet og driftet av Zendesk Inc.

Ved å kontakte kundeservice skriftlig på e-post eller chat samtykker du til at personopplysninger blir overført til, og behandlet i, USA.
Zendesk Inc Privacy Shield-sertifisering finner du her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TOjeAAG&status=Active

Data oppbevares i 3 år for å kunne dokumentere forhold som er relevante i kundeforholdet i henhold til den alminnelige foreldelsesfrist (Foreldelsesloven § 2)

3.1.5 GlobalSign

Digital Garden utleverer personopplysninger til GlobalSign, hvor behandlingsgrunnlaget er å oppfylle en avtale om leveranse av SSL-sertifikater. GlobalSign er behandlingsansvarlig hva gjelder behandlingen av:

 • Domenenavn

og hvis leveransen gjelder Organisasjonsvalidert SSL eller Extended Validation SSL gjelder også behandlingen av:

 • Organisasjonsnummer
 • Organisasjonsnavn
 • Land
 • Poststed og postnummer
 • Organisasjonsform

Data oppbevares så lenge tjenesten er aktiv.

3.1.6 BuyPass

Digital Garden utleverer personopplysninger til BuyPass, hvor behandlingsgrunnlaget er å oppfylle en avtale om leveranse av SSL-sertifikater. BuyPass er behandlingsansvarlig hva gjelder behandlingen av:

 • Domenenavn

og hvis leveransen gjelder Organisasjonsvalidert SSL eller Extended Validation SSL gjelder også behandlingen av:

 • Organisasjonsnummer
 • Organisasjonsnavn
 • Land
 • Poststed og postnummer
 • Organisasjonsform
Data oppbevares så lenge tjenesten er aktiv.

3.1.7 RRP Proxy

Personopplysninger som hentes inn i forbindelse med registrering av domenenavn vil bli lagret hos registrar for det aktuelle toppnivået, og publisert i WHOIS i tråd med vår tjenesteavtale, og gjeldende regelverk for det aktuelle toppnivået, som du godtar ved registrering av domenenavnet. Det er i de aller fleste tilfeller ikke mulig å levere domenenavn til deg som sluttbruker uten gyldig navn, postadresse, telefonnummer og e-postadresse.

Digital Garden utleverer personopplysninger til RRP Proxy, hvor behandlingsgrunnlaget er å oppfylle en avtale om registrering av internasjonale domenenavn. RRP Proxy er behandlingsansvarlig hva gjelder behandlingen av:

 • Domenenavn
 • E-post
 • Navn
 • Gateadresse og nummer
 • Poststed og postnummer
 • Telefonnummer
 • Land

Alle opplysningene over publiseres i WHOIS, som er en offentlig database som opplyser om hvem som eier domenenavn. Digital Garden kan tilby skjult WHOIS, og kan fås på forespørsel til post@digitalgarden.no før domenenavnet registreres.

Data oppbevares så lenge domenenavnet står registrert på kunden. Domene kan slettes umiddelbart for de fleste toppnivådomener ved å kontakte post@digitalgarden.no.

3.1.8 Norid AS

Digital Garden utleverer personopplysninger til NORID, hvor behandlingsgrunnlaget er å oppfylle en avtale om registrering av .NO eller .PRIV.NO domenenavn. NORID er behandlingsansvarlig hva gjelder behandlingen av:

 • Domenenavn
 • Organisasjonsnavn og organisasjonsnummer for bedrifter
 • PID-nummer for privatpersoner
 • E-post
 • Navn
 • Gateadresse og nummer
 • Poststed og postnummer
 • Telefonnummer
 • Land

Opplysningene over publiseres i WHOIS, som er en offentlig database som opplyser om hvem som eier domenenavn. Hvilken informasjon som vises offentlig er forskjellig om abonnenten er en organisasjon, et enkeltpersonforetak eller en privatperson.

Organisasjon:

 • Organisasjonsnavn og organisasjonsnummer
 • E-postadresse
 • Postadresse
 • «Norge»
 • Telefonnummer

Enkeltpersonforetak:

 • Organisasjonsnavn og organisasjonsnummer
 • E-postadresse
 • «Norge»

Privatperson

 • E-postadresse
 • «Norge»

Data oppbevares så lenge domenenavnet står registrert på kunden. Domene kan slettes umiddelbart ved å kontakte post@digitalgarden.no.

3.1.9 NIC.SE

Digital Garden utleverer personopplysninger til NIC.SE, hvor behandlingsgrunnlaget er å oppfylle en avtale om registrering av .SE eller .NU domenenavn. NIC.SE er behandlingsansvarlig hva gjelder behandlingen av:

 • Domenenavn
 • Organisasjonsnavn
 • E-post
 • Navn
 • Gateadresse og nummer
 • Poststed og postnummer
 • Telefonnummer
 • Land

Alle opplysningene over publiseres i WHOIS, som er en offentlig database som opplyser om hvem som eier domenenavn.

Data oppbevares så lenge domenenavnet står registrert på kunden. Domene kan slettes umiddelbart ved å kontakte post@digitalgarden.no.

3.1.10 Akeo AS

Digital Garden utleverer personopplysninger til Akeo AS, hvor behandlingsgrunnlaget er å oppfylle en avtale om å levere e-posttjenester på Exchange og Nettkontor. Akeo AS er behandlingsansvarlig hva gjelder behandlingen av:

 • Domenenavn
 • E-post
 • Navn

Data oppbevares så lenge e-postkontoen er aktiv + 30 dager etter grunnet backup av tjenesten. Alle data lagres i Norge på datasenteret til Akeo i Oslo.

3.1.11 Alektum Inkasso AS

Digital Garden utleverer personopplysninger til Alektum Inkasso AS, hvor behandlingsgrunnlaget er å oppfylle en avtale om å få betalt for tjenestene som leveres. Alektum Inkasso AS er behandlingsansvarlig hva gjelder behandlingen av:

 • Kundenavn
 • Telefonnummer
 • E-postadresse
 • Kundeummer

Data oppbevares i 5 år i henhold til Regnskapslovens krav til oppbevaringstid. Etter 5 år slettes data på forespørsel fra Digital Garden.

3.1.12 Excentia Services AS

Digital Garden utleverer personopplysninger til Excentia Services AS, hvor behandlingsgrunnlaget er å oppfylle alle krav som finnes i Regnskapsloven gjennom sin rolle som regnskapsfører. Excentia Services er behandlingsansvarlig hva gjelder behandlingen av:

 • Kundenavn
 • Organisasjonsnavn
 • PID-nummer for privatpersoner
 • Gateadresse og nummer
 • Poststed og postnummer
 • E-postadresse
 • Telefonnummer
 • Kundeummer
 • Kontonummer
 • Betalingshistorikk

Data oppbevares i 5 år i henhold til Regnskapslovens krav til oppbevaringstid. Etter 5 år slettes data på forespørsel fra Digital Garden.

3.1.13 Enter Revisjon AS

Digital Garden utleverer personopplysninger til Enter Revisjon, hvor behandlingsgrunnlaget er å oppfylle alle krav som finnes i Revisorloven gjennom sin rolle som revisor. Enter Revisjon er behandlingsansvarlig hva gjelder behandlingen av:

 • Kundenavn
 • Organisasjonsnavn
 • PID-nummer for privatpersoner
 • Gateadresse og nummer
 • Poststed og postnummer
 • E-postadresse
 • Telefonnummer
 • Kundeummer
 • Kontonummer
 • Betalingshistorikk

Data oppbevares i 5 år i henhold til Regnskapslovens krav til oppbevaringstid. Etter 5 år slettes data på forespørsel fra Digital Garden.

3.1.14 Den Norske Bank (DnB)

Digital Garden utleverer personopplysninger til DnB, hvor behandlingsgrunnlaget er å oppfylle kravene i tjenestevilkårene. DnB er behandlingsansvarlig hva gjelder behandlingen av:

 • Kundenavn
 • Gateadresse og nummer
 • Postadresse og postnummer
 • Kontonummer
 • OCR
 • Innbetalt beløp

Data oppbevares i 5 år i henhold til Regnskapslovens krav til oppbevaringstid. Etter 5 år slettes data på forespørsel fra Digital Garden.

3.1.15 Sosiale medier

Digital Garden er representert på Facebook, LinkedIn, Twitter og Google+. Personopplysninger som kundene selv deler i sosiale medier via våre sider slettes ikke automatisk, men kunden kan når som helst slette sine poster. Hvis opplysningene som deles i sosiale medier inneholder sensitive personopplysninger, passord, eller på noen som helst måte setter kunden i dårlig lys, så er ansatte hos Digital Garden instruert i å slette denne informasjonen så snart de blir gjort oppmerksomme på den.

3.1.16 DK Hostmaster A/S

Digital Garden utleverer personopplysninger til DK Hostmaster A/S, hvor behandlingsgrunnlaget er å oppfylle en avtale om registrering av .DK domenenavn. DK Hostmaster A/S er behandlingsansvarlig hva gjelder behandlingen av:

 • Domenenavn
 • Organisasjonsnavn for bedrifter
 • E-post
 • Navn
 • Gateadresse og nummer
 • Poststed og postnummer
 • Telefonnummer
 • Land

Alle opplysningene over publiseres i WHOIS, som er en offentlig database som opplyser om hvem som eier domenenavn. I henhold til lovgivningen i Danmark vises også private personopplysninger via WHOIS.

Data oppbevares så lenge domenenavnet står registrert på kunden. Domene kan slettes umiddelbart ved å kontakte post@digitalgarden.no.

3.1.17 NIC.AS (.as-domener)

Digital Garden utleverer personopplysninger til NIC.AS, hvor behandlingsgrunnlaget er å oppfylle en avtale om registrering av .AS domenenavn. NIC.AS (.as-domener) er behandlingsansvarlig. hva gjelder behandlingen av:

 • Domenenavn
 • Organisasjonsnavn
 • E-post
 • Navn
 • Gateadresse og nummer
 • Poststed og postnummer
 • Telefonnummer
 • Land

Alle opplysningene over publiseres i WHOIS, som er en offentlig database som opplyser om hvem som eier domenenavn.

Data oppbevares så lenge domenenavnet står registrert på kunden. Domene kan slettes umiddelbart ved å kontakte post@digitalgarden.no.

3.1.18 ISNIC (.is-domener)

Digital Garden utleverer personopplysninger til ISNIC, hvor behandlingsgrunnlaget er å oppfylle en avtale om registrering av .IS domenenavn. ISNIC er behandlingsansvarlig. hva gjelder behandlingen av:

 • Domenenavn
 • Organisasjonsnavn
 • E-post
 • Navn
 • Gateadresse og nummer
 • Poststed og postnummer
 • Telefonnummer
 • Land

Alle opplysningene over publiseres i WHOIS, som er en offentlig database som opplyser om hvem som eier domenenavn.

Data oppbevares så lenge domenenavnet står registrert på kunden. Domene kan slettes umiddelbart ved å kontakte post@digitalgarden.no.

3.1.19 Drip.com, Avenue 81, Inc. d/b/a LeadPages

Drip.com brukes for e-postmarkedsføring, samt sende ut massemail til kundebasen med produktinformasjon, tilbud og driftsmeldinger. Digital Garden utleverer personopplysninger til Drip.com, Avenue 81, Inc. d/b/a LeadPages, hvor behandlingsgrunnlaget innhentes via samtykke (Artikkel 6(1)(a)). Hvis samtykke ikke er innhentet, vil Drip.com ikke motta personopplysninger fra Digital Garden. Drip.com er behandlingsansvarlig. hva gjelder behandlingen av:

 • E-post

Personopplysningene lagres så lenge samtykket er aktivt, og slettes når samtykket trekkes. Link for å slette samtykke ligger ved alle e-postene som sendes ut fra Drip.

3.1.20 Advokathuset Horten AS (juridisk rådgivning)

Digital Garden kan ved behov for juridisk bistand utlevere personopplysninger til Advokathuset Horten AS (juridisk rådgivning). Advokaters taushetsplikt er en sterk taushetsplikt. Det vil si at den går foran vitneplikten etter straffeprosessloven § 119 og tvisteloven § 22-5. Dokumenter og annet som inneholder taushetsbelagt informasjon, kan heller ikke beslaglegges, jf. straffeprosessloven § 204.

3.2 Underleverandører utenfor EU

Underleverandører utenfor EU, og som ikke tilbyr lagring av data innenfor EU, har erklært overholdelse av, EU-US Privacy Shield-rammeavtalen og U.S.-Swiss Safe Harbor-rammeavtalen som er fastsatt av det amerikanske handelsdepartementet, og forplikter seg til å underlegge alle personopplysninger fra EU-medlemsland den tilliten rammeavtalene gir, ifølge rammeavtalens gjeldende prinsipper.

Ingen personopplysninger overleveres tredjeparter uten eksplisitt samtykke fra deg, men en underleverandør kan overføre data til en tredjepart som fungerer som en agent på deres vegne. En slik overføring kan allikevel ikke skje uten å overholde prinsippene til Privacy Shield for alle etterfølgende overføringer av personopplysninger fra EU, inkludert bestemmelsene om ansvar for videre overføring.

Dersom du har innsigelser med hensyn til personvern eller bruk av data som ikke har blitt behandlet på en tilfredsstillende måte kan du kontakte TRUSTe: https://feedback-form.truste.com/watchdog/request

Alternativt kan du kontakte vår kundeservice.

Du kan også, på bestemte betingelser, som nærmere beskrevet på nettstedet til Privacy Shield, fremsette bindende megling når andre prosedyrer for tvisteløsninger er uttømt.

4.0 Konfidensialitet og sikkerhet

Vi benytter en kombinasjon av fysisk, elektronisk og prosedyremessig sikring for å beskytte personopplysninger. Alle tjenester hos oss er beskyttet med kryptert HTTPS-tilkobling.

Opplysninger på kontoen din er passordbeskyttet.

All dataoverføring som skjer over Internett er kryptert. Alle transaksjoner blir behandlet over en SSL/TLS-tilkobling av bransjestandard, med minimum 256-biters kryptering. Det foreligger imidlertid ingen garanti for at noen ikke kan få tilgang til slike opplysninger, eller at de ikke blir avslørt, endret eller ødelagt ved brudd på en brannmur eller sikker serverprogramvare.

Siden ingen dataoverføring over Internett er 100 % sikker, kan vi ikke garantere eller innestå for sikkerheten til noen form for opplysninger du sender til oss.

Dersom Digital Garden AS blir oppmerksom på et brudd i ett av sikkerhetssystemene, vil vi underrette deg skriftlig per e-post eller SMS, slik at du kan foreta nødvendige beskyttende tiltak. Ved å bruke våre tjenester eller gi oss personopplysninger, samtykker du til at Digital Garden AS tar kontakt med deg elektronisk vedrørende sikkerhets- og personvernsproblemer og administrative problemer knyttet til din bruk av tjenesten.

Digital Garden AS plikter dessuten å varsle sikkerhetsbrudd til Datatilsynet senest i løpet av 72 timer etter at vi har fått kjennskap til bruddet.

Du står selv ansvarlig for å implementere hensiktsmessige sikkerhetstiltak ved bruk av våre tjenester. Det inkluderer, men er ikke begrenset til, bruk av sikre passord, kryptering av passord, sikker oppbevaring av krypteringsnøkler, installasjon av sikkerhetsoppdateringer til 3. parts programvare og -komponenter m.v.

Digital Garden AS er ikke ansvarlig for opplysninger du velger å lagre ved hjelp av våre tjenester.

5.0 Sensitive personopplysninger

Ingen av Digital Garden AS sine tjenester krever at det oppgis sensitive og konfidensielle personopplysninger. Vi ønsker ikke å få overlevert sensitive personopplysninger fra deg som kunde under noen omstendigheter.

I de tilfeller du blir bedt om å sende inn kopi av legitimasjon for å bekrefte din identitet, må passnummer/personnummer sensureres.

6.0 Bruk av tredjeparts funksjoner og nettsteder

Tjenestene våre inkluderer i noen tilfeller lenker til andre nettsteder, tjenester eller apper der personvernpraksisen kan avvike fra vår. Hvis du sender personopplysninger til noen av disse nettstedene, er disse opplysningene underlagt deres retningslinjer for personvern. Vi oppfordrer deg til å lese nøye gjennom retningslinjene for personvern for alle nettsider du besøker før du avgir personopplysninger.

7.0 Endringer i personvernerklæringen

Kunden aksepterer at Digital Garden AS forbeholder seg retten til å gjøre endringer i Personvernerklæringen fortløpende. Vesentlige endringer i Personvernerklæringen varsles på lik linje med vesentlige endringer i tjenesteavtalen.

Digital Garden AS plikter å varsle kundene om vesentlige endringer. Vesentlige endringer inkluderer ethvert forhold som innskrenker rettigheter, eller som endrer partenes forpliktelser eller rettigheter for øvrig. Melding om vesentlige endringer skal sendes per e-post til den e-postadressen som er angitt som kontaktadresse for kundeforholdet.

Liste over HTTP-statuskoder

Noen ganger får man HTTP-meldinger når man surfer på internett. Enkelte kan være vanskelige å forstå, så her presenterer vi en liste over alle de vanligste og hva de betyr. Vi har stort sett tatt med meldinger som er synlige for brukeren, ikke de som gir skjulte meldinger til nettleser.

2##-bekreftelser

200 – OK (anmodning fullført)

3##-meldinger

301 – flyttet permanent (ressursen er flyttet til en ny plassering. Lenker til ressursen bør oppdateres).
307 – midlertidig videresending (ressursen er midlertidig flyttet til annen plassering. Lenker trenger ikke oppdateres).

4##-feilmeldinger

400 – feil ved anmodning
401 – uautorisert
402 – betaling påkrevd
403 – forbudt (brukeren har ikke tilstrekkelige tillatelser til å se ressursen).
404 – ikke funnet (den mest vanlige feilmeldingen, som betyr at ressursen ikke finnes. Kan være feillenking).
410 – forsvunnet (ressursen er fjernet. Lenker til ressursen bør fjernes).

5##-feilmeldinger

500 – intern tjenerfeil (ofte konfigurasjonsfeil på tjeneren eller annen feil).
501 – ikke implementert (nettjeneren har ikke støtte for funksjonen som kreves for å fullføre anmodningen).
502 – feil på mellomledd (et mellomledd, for eksempel en proxy, fikk et svar fra tjener som den ikke kunne forstå).
503 – utilgjengelig tjeneste (tjeneren er midlertidig overbelastet eller under vedlikehold).
504 – tidsavbrudd på mellomledd (et mellomledd, for eksempel en proxy, ga ikke svar innen fastsatte tidsrammer).
505 – ukjent HTTP-versjon (tjeneren støtter ikke eller kjenner ikke til versjonen av HTTP brukt under anmodningen).

 

Legge til e-postkonto i macOS Sierra

Følg stegene nedenfor for å sette opp din nye e-postadresse i Mail for macOS Sierra. Denne guiden tar utgangspunkt i et IMAP-oppsett. Vi anbefaler IMAP, spesielt når du skal bruke din e-postadresse på flere enheter.

» Les mer: Hva er forskjellen på POP og IMAP?

1. Når du åpner programmet Mail, velg «Annen Mail-konto» og klikk «Fortsett».

2. Skriv inn ditt navn, din e-postadresse og ditt passord. E-postadresse og passord er det du har valgt i ditt kontrollpanel hos oss.

3. Start med innkommende og utgående e-posttjener, deretter e-postadresse og passord. Sørg for at e-postadresse og brukernavn er riktig. Disse skal være like! Velg kontotype «IMAP» og skriv inn følgende som både innkommende og utgående e-posttjener: mail.uniweb.no. Velg deretter «Logg på».

4. Tilkoblingen skal nå være i orden. Du kan markere at du vil bruke «Mail» med denne kontoen og klikke «Ferdig».

5. Sjekk nå at kontooppsettet har blitt riktig: Klikk på den nye kontoen din i lista til venstre og klikk fanen «Tjenerinnstillinger». Sørg for at informasjonen er helt lik som på bildet nedenfor (med unntak av brukernavnet og passordet). Det er veldig viktig at du fjerner krysset på «Administrer tilkoblingsinnstillinger automatisk» under både innkommende og utgående tjener. «Bruk TLS/SSL» skal også være aktivert på begge disse. Hvis du gjør noen endringer: Klikk «Arkiver», så lagres endringene.

macossierra_UW

 

Gratulerer! Kontoen er nå klar til bruk!

Lagring av kortinformasjon

Hos oss kan du velge å betale med kort i stedet for faktura. Både debet- og kredittkort fungerer.

I henhold til vår tjenesteavtale pkt. 7.1 trenger vi kontaktinformasjon (for eksempel navn og adresse) samt kortinformasjon (kortnummer, utløpsdato og CVC-kode). Vi bruker kortinformasjonen kun for å ta betalt og fullføre din ordre. Ønsker du å lagre kortinformasjon for fremtidige betalinger, blir kortnummeret, utløpsdato og CVC-kode overført til kortselskapet. Kun de fire siste sifrene av kortnummeret blir lagret hos oss, slik at du kan gjenkjenne hvilket kort som er lagt inn.

Resterende kortdata blir ikke lagret hos oss, men blir oversendt til kortselskapet Stripe, som er vår samarbeidspartner for betaling.

Er det trygt?

Vi tar ansvar for at kortopplysninger blir behandlet på en sikker måte. Kortopplysninger blir skrevet inn på en sikker og SSL-kryptert nettside. Vi bruker GlobalSign som leverandør av SSL-sertifikater med SHA-256 og minimum 2048 bit RSA-kryptering.

Stripe er sikkert for lagring av kortinformasjon

Stripe er en av verdens mest anerkjente løsninger for onlinebetaling, på høyde med PayPal og kanskje enda bedre. Rent teknisk kan man si at Stripe er hakket tryggere, fordi de fra starten implementerte noe som heter Stripe.js. Med Stripe.js blir kortinformasjonen aldri sendt gjennom våre systemer (med unntak av de fire siste sifre i kortnummeret), men sendes direkte til Stripes servere. Dette betyr at vi ikke trenger å behandle eller oppbevare sensitive kortdata i våre systemer, noe som gir en betydelig større sikkerhet i tilfelle sikkerhetsbrist på våre servere. Stripes system er lagt opp slik at det oppfordrer til lagring av kortinformasjon bare én plass: hos Stripe.

Helt i toppen

Stripe har et meget veldokumentert API som utviklere kan bruke, og PayPal har til og med basert sitt eget nåværende API på Stripe. Stripe har dermed satt en standard for et velutviklet og sikkert API. De er også PCI Level 1-sertifisert, noe som betyr at de er helt i toppen når det gjelder betalingssikkerhet, gode tiltak for oppbevaring av data og krav om at brukerne benytter den nyeste versjonen av TLS-kryptering.

Vil du vite mer?

Vår tjenesteavtale
Se hvilke sikkerhetsløsninger vi tilbyr
Slik beskytter vi dine opplysninger og data
Google ønsker ikke lenger ukrypterte nettsider

 

 

 

Glemt kundenummer

Har du glemt kundenummeret ditt?

1. Gå til innloggingen for kontrollpanelet.

2. Klikk på lenken «Glemt?» (1).

glemtknr1

3. Skriv inn domenenavnet ditt (1) og velg «Fortsett» (2).

glemtknr2

4. Følg veiviseren. Velg om du vil ha tilsendt kundenummeret til din e-postadresse eller ditt telefonnummer.

Hvordan opprette kontaktpersoner på mitt kundeforhold?

1. Logg inn på kontrollpanelet og velg «Innstillinger» (1) og «Brukere kontrollpanel» (2). Velg «Opprett bruker» (3).

opprettbruker1

2. Nedenforstående skjermbilde vil bli presentert. Her kan du velge hvilke tjenester en bruker skal ha tilgang til. Legg også inn et navn, brukernavn og passord for den nye brukeren. Pass på at passordet er sikkert nok! Klikk «Opprett bruker» (1) når du er ferdig.

opprettbruker2

NB! Husk at «Full tilgang» gir brukeren mulighet til å bestille tjenester i ditt navn.