Tilleggsavtale for Server Housing


ORGNR:984106211
KONTAKT:Digital Garden AS - Uniweb.no, Grev Wedels Gate 1, 3111 Tønsberg - Tlf. 33350400
SIST ENDRET:07.05.2014

 1. Generelt
  Disse vilkårenes regler gjelder mellom Kunden ("Kunden") og Digital Garden AS, org. nr 984 106 211 ("Uniweb"), og gjelder for Server Housing tjenester. ("Housing Tjenester"). Kunden skal være myndig fysisk eller juridisk person. Kunden kan delegere drift og oppdateringer av websidene etc. til annen fysisk eller juridisk person. Dette begrenser allikevel ikke Kundens ansvar ihht. denne avtalen.
 2. E-post
  Det er ikke tillatt å benytte dedikert server / co-location til masseutsendelse av e-post med uønsket reklamebasert innhold (spam). Ved rapportering om slik misbruk vil tjenesten stenges umiddelbart.
 3. Utplassering av kundes utstyr hos Uniweb
  Kunden er selv ansvarlig for å tegne eventuelle forsikringer knyttet til eget utstyr, så som forsikring mot brann/vann/tyveri og forsikringer mot datatap. Uniweb er ikke ansvarlig for skader og/eller tap av denne art.Kunden må selv utføre sikkerhetskopiering av data som ligger på utstyret. Backup kan utføres av Uniweb som en tilleggstjeneste.Kunden må selv sikre sine dataressurser mot uvedkommende, dersom ikke annet er forutgående skriftlig avtalt mellom partene. Uniweb har panterett (håndpant) i utstyr som Kunden har utplassert hos Uniweb for manglende betaling for Housing tjenester levert av Uniweb.
 4. Tilknytning og bruk
  Kunden forplikter seg til å ikke selv, eller la andre, benytte tjenesten til å utføre handlinger som er i strid med norsk lov, denne avtale og/eller Uniweb sine retningslinjer for bruk av tjenestene (se www.uniweb.no). Likeledes forplikter kunden seg til å holde informasjon som gir uvedkommende adgang til tjenesten eller utstyr tilknyttet denne, konfidensiell.Uniweb forbeholder seg retten til umiddelbart å stenge tilgang til tjenestene, og/eller foreta andre for formålet hensiktsmessige inngrep, ved brudd på ovennevnte punkter.Kunden har ikke anledning til å videreselge hele eller deler av Housing tjenester som leveres av Uniweb, med mindre dette er skriftlig avtalt. Det er heller ikke tillatt å dele Housing tjenester med andre personer eller bedrifter, dersom Uniweb ikke har gitt sitt skriftlige samtykke. Ved tjenesteleveransens opphør, er kunden ansvarlig for å gjøre opp alt tilgodehavende Uniweb eventuelt måtte ha hos kunden, før kunden kan avhente utstyret. Uniweb har rett til å holde utstyr tilbake inntil befriende betaling foreligger.
 5. Support
  Ved support utover Uniwebs Housing tjenester faktureres gjeldende timespris. Support på webutvikling/webdesign og konfigurasjon av dedikerte servere faller inn under våre konsulenttjenester.
 6. Betaling / Betalingsansvar
  Tjenesten faktureres 2 måneder på forskudd av gangen og er ikke refunderbar om tjenesten sies opp. Ved avbestilling av tjenestene har kunden en oppsigelsesfrist på 3 måneder før ny avtaleperiode trer i kraft, hvis ikke annet er avtalt.
 7. Oppsigelse fra Kunden
  Hver avtaleperiode løper fast, uten rett til oppsigelse for en periode på et kvartal, 1 eller 3 år avhengig av inngått avtale med mindre annet fremgår.Kunden kan si opp avtalen inntil 3 måneder før avtaleperiodens utløp. Oppsigelse etter dette tidspunkt medfører at en ny tilsvarende avtaleperiode, men maksimalt 1 år, påløper. Dersom Kunden ikke mottar bekreftelse fra Uniweb om behandling av oppsigelsen, regnes oppsigelsen ikke som mottatt.Ved kjøp hos Uniweb av Housing tjenester som løper i en fastsatt periode, aksepterer Kunden tjenesten som levert når tjenesten er aktivert og gjort tilgjengelig for Kunden. Fra og med tjenesten er gjort tilgjengelig er den ikke under noen omstendighet refunderbar i avtalefestet periode. Kunden må betale for tjenesten ut avtaleperioden.Oppsigelse skal være Uniweb i hende via e-post til oppsigelse@uniweb.no innen 3 måneder før ny avtaleperiode trer i kraft. Dersom oppsigelsen ikke er Uniweb i hende innen fristen i foregående punktum, løper avtaleforholdet videre for 3 måneder eller 1 år avhengig av tidligere inngått avtale. Dersom Kunden ikke mottar bekreftelse fra Uniweb om behandling av oppsigelsen, regnes oppsigelsen ikke som mottatt.Bruddgebyr

  ServerBruddgebyr
  Dell Poweredge R2109000,- eks. mva.
  Dell Poweredge R41018000,- eks. mva.

  Bruddgebyret reduseres med en tolvtedel per måned regnet fra inngåelse av avtalen for kunder med ett års bindingstid. For kunder med 36 måneders bindingstid reduseres bruddgebyret med 1/36 per måned regnet fra inngåelse av avtalen.

  Månedsavgift for inneværende måned blir ikke refundert. Bruddgebyret er på minimum kr 1875.

 8. Oppsigelse fra Uniweb
  Uniweb kan på hvilket som helst tidspunkt, og etter eget skjønn, si opp tjenesten med 3 -tre- måneders skriftlig varsel med mindre annet er avtalt.
 9. Stenging eller suspensjon
  Ved brudd på bestemmelsene i punkt 2.-5. eller ved manglende betaling jf. punkt 6, eller etter oppsigelse eller suspensjon jf. pkt. 7 og 8, kan Uniweb nekte Kunden tilgang til tjenestene. Kunden bærer selv risikoen for det tilfelle at mislighold av en tjeneste påvirker funksjonalitet for en annen tjeneste. Vedvarende mislighold av ovennevnte bestemmelser kan av Uniweb tolkes som oppsigelse fra Kunden eller som vesentlig kontraktsbrudd, hvoretter tjenesten avsluttes og informasjon slettes uten varsel. Kundens betalingsforpliktelser gjelder likevel ut gjeldende avtaleperiode.
 1. Prisendringer
  Alle priser kan endres, økninger i pris kan endres med minimum 3 måneders varsel, med virkning fra avtalens fornyelse eller første forfall. Uniweb forbeholder seg retten til årlig prisjustering av løpende avtaler i henhold til konsumprisindeksen uten forutgående varsling.Melding om prisendringer sendes til e-postadressen som Kunden har oppgitt i Kundens kontrollpanel på uniweb.no. Kunden kan innen den samme fristen si opp avtalen, dersom prisendringen ikke aksepteres. Kunden plikter til enhver tid å informere Uniweb om eventuelle adresseendringer, så vel som forretningsadresse/bopel og e-postadresse. Dersom kunden endrer adresse og/eller e-mail adresse under avtaleperioden uten å varsle Uniweb, og kunden av denne årsak ikke mottar meldinger som Uniweb sender kunden, anses kunden likevel for å ha mottatt meldingen fra Uniweb.Alle priser oppgitt på Uniwebs websider for Housing tjenester er uten merverdiavgift. Eventuelle endringer i merverdiavgiften eller andre statlige avgifter, herunder avgifter fra domeneutstedere, vil bli videreført til kunden ved det første betalingstidspunkt etter endringen har trådt i kraft.
 2. Force majeure
  Dersom gjennomføring av avtalen helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor partenes kontroll, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer. Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til, streik, lockout, linjefeil hos teleoperatør, samt ethvert forhold som vil bli bedømt som force majeure.
 3. Reklamasjon
  Feil som avdekkes av kunden skal uten ugrunnet opphold etter at feilen er oppdaget varsles Uniweb pr. post. Overholder ikke kunden reklamasjonsbestemmelsen i foregående punktum mister kunden retten til å gjøre misligholdet gjeldende overfor Uniweb.
 4. Erstatningsansvar
  Uniweb kan bare holdes erstatningsansvarlig for feil som skyldes grov uaktsomhet eller forsett. Uniweb er kun ansvarlig for skader som er forårsaket ved grov eller bevisst forsømmelse fra Uniwebs side.Uniweb er bare ansvarlig for direkte økonomiske tap som rimeligvis kunne forutses som en mulig følge av kontraktsbruddet.Uniweb svarer ikke for indirekte tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning for Kunden eller dennes kunder, tredjemannstap eller annet indirekte eller avledet tap.
 5. Ansvarsbegrensning
  Uniwebs erstatningsansvar er i alle tilfelle begrenset til Kundens direkte tap og er begrenset til et beløp tilsvarende avgiften som er betalt for tjenestene for inneværende avtaleperiode.Uniweb kan ikke holdes ansvarlig dersom brukere av Internett – bevisst eller ubevisst – skaffer seg adgang til Kundens eller brukerens dataressurser og forstyrrer eller vanskeliggjør informasjonsflyt.Uniweb er ikke ansvarlig for innholdet i søkemotorer, whois databaser og andre eksterne internettressurser.Uniweb er ikke ansvarlig for innholdet på serveren, og heller ikke for sikkerhet på serveren. I den grad det er gjort avtale om backup av serveren, kan Uniweb ikke holdes ansvarlig for problemer med backup som skyldes defekt hardware eller software problemer i kundens utstyr. Kunden skal selv sørge for at serveren er i hensiktsmessig sikker stand, og er ansvarlig for feilkorrigering dersom man oppdager mangler ved serverprogramvaren eller andre deler av serveren. Uniweb kan ta ned Kundens maskin for en kortere periode for vedlikehold, omstrukturering eller liknende. Uniweb skal varsle slike hendelser i god tid, i den grad det er mulig, og Kunden kan ikke kreve økonomisk eller annen godtgjørelse for dette.Uniweb har ingen kontroll over informasjon som håndteres på serveren tilknyttet Kundens Housing Tjenester og Uniweb er følgelig ikke ansvarlig for direkte eller indirekte skader eller tap som kan oppstå som følge av forsettlig eller uforutsett bruk fra Kundens side. Uniweb er heller ikke ansvarlig for skade som oppstår som følge av virus eller hacking eller annet uforutsett som kan påvirke Uniwebs servere.
 6. Endringer i avtalebetingelser
  Ved endringer av tjenesteavtalen informerer Uniweb om endringen i nyhetsbrev til kundene og ved informasjon på uniweb.no før endringene trer i kraft. Endringene i tjenesteavtalen iverksettes for Kunden med virkning fra forfall av første faktura fra Uniweb. Endringene regnes som akseptert dersom innsigelser ikke er fremsatt innen forfall. Oppnås ikke enighet mellom partene kan avtalen heves.Oppdaterte avtalebetingelser finnes til enhver tid på https://www.uniweb.no/tjenesteavtale/?server=true
 7. Trykkfeil
  Uniweb tar forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt på våre hjemmesider, vår markedsføring eller på annen måte. Verken Uniweb eller Kunden er bundet av avtalen om den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en skrive-/trykkfeil.
 8. Lovvalg og tvisteløsning
  Denne tjenesteavtalen reguleres av norsk rett. Tvister mellom Kunden og Uniweb skal søkes løst i minnelighet. Dersom tvisten ikke løses i minnelighet innen tretti - 30 - dager etter at en av partene har varslet den annen part om tvisten, skal tvisten løses ved de ordinære domstoler. Partene vedtar Tønsberg tingrett som verneting.
 9. Tjenestespesifikke vilkårAvtalen omfatter kjøp av Housing Tjenester i ett av våre datasentre.Endring i åpne porter og protokoller skal meldes tilteknisk@uniweb.noi rimelig tid før endring. Dersom Kunden ønsker å registrere domenenavn tilhørende sine kunder, plikter Kunden å benytte Uniweb som registrar og betale de til enhver tid gjeldende priser for disse tjenestene.Dette gjelder imidlertid ikke for domenenavn som det ikke er mulig for Uniweb å være registrar for, eller i de tilfeller der det er uhensiktsmessig at Uniweb er registrar.Det skal gis skriftlig melding om hvilke TLD'er dette eventuelt gjelder i god tid før registreringen iverksettes.Driftsvedlikehold og oppdateringer av serveren omfattes ikke av avtalen. Kunden står selv ansvarlig for oppgraderinger, nyinstallasjon av programvare og tilpasninger.